Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DATA REPAIR & SERVICES VOF

1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene verkoopsvoorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen, en die prevaleren op de gebeurtelijke eigen aankoopsvoorwaarden van de klant. Geen enkele verbintenis aangegaan door onze agenten of vertegenwoordigers is geldig indien zij niet schriftelijk werd goedgekeurd door onze maatschappij. Onze algemene verkoopsvoorwaarden vernietigen en vervangen alle andere voorwaarden van de koper, tenzij schriftelijk verklaard en bevestigd. Iedere bestelling is definitief en onherroepelijk. Data Repair & Services behoudt zich het recht om bestellingen te annuleren indien de koper zich niet houdt aan de overeengekomen betalingsvoorwaarden.

2.

a) Alle vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW, berekend voor materiaal, verpakking inbegrepen, vertrekkende vanuit onze magazijnen. De verzendingskosten – met een minimum van € 16,00 worden steeds aangerekend tenzij anders vermeld op de offerte. BTW is steeds ten laste van de koper.

b) Het materiaal wordt door DRS nagezien op compleetheid en indien mogelijk wordt de goede werking onderzocht voor de uiteindelijke zending.

c) Er zal slechts rekening gehouden worden met vrijstelling van douanerechten, zo deze modaliteit voorzien is op de bestelbon en in de mate dat de administratie van de douane de vrijstelling effectief aanvaardt. Desgewenst gelasten wij ons met de formaliteiten, evenwel zonder enige waarborg onzerzijds.

3. Het vervoer of de verzending van de goederen via om het even welk vervoermiddel, wordt gedaan op risico van de koper, zelfs wanneer dit franco geschiedt.

4. Al onze rekeningen zijn contant betaalbaar op het adres vermeld op de factuur, tenzij anders bedongen wordt in tussen partijen bindende stukken of een vervaldatum vermeld werd op de factuur voor betaling op rekening.
a. De niet-betaling (op de vervaldag) van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen, facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
b. Cheques en wissels gelden slechts als betaling na hun inlossing. Eventuele kosten ervan vallen ten laste van de koper of de opdrachtgever. Het trekken en/of aanvaarden van wissels en andere verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de algemene voorwaarden. De kosten bij acceptatie van wissels vallen ten laste van de koper of opdrachtgever.
c. Bij niet-betaling behoudt de verkoper zich het recht voor om verdere leveringen stop te zetten en tegelijkertijd het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
d. Bij betaling door klant per zakencheque zonder voldoende dekking behoudt Data Repair & Services zich het recht om een administratieve kost aan te rekenen van € 25,00 (exl. BTW)
e. De facturen die op hun vervaldag niet betaald zijn geven de verkoper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling het recht op een forfaitaire schadevergoeding à rato 15% van het factuur bedrag – bovenop het factuurbedrag – met een minimum van € 125,00 als schadevergoeding voor de administratieve overlast en desorganisatie die de wanbetaling met zich meebrengt. Op alle sommen die op de vervaldag niet betaald zijn, zal een verwijlintrest van 1% per begonnen maand verschuldigd zijn op het factuurbedrag verhoogd met de conventionele forfaitaire schadevergoeding van 15%, dit van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling.
f. De goederen blijven eigendom van DRS tot wanneer alle facturen volledig voldaan zijn.
g. Plannen of schema’s van op maat vervaardigde toestellen of schakelingen blijven eigendom van Data Repair & Services tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de offerte.
h. Voor bedragen onder de € 20,00 worden altijd € 12,39 administratiekosten aangerekend, tenzij uitdrukkelijk vermeld in de offerte.


5. De leveringstermijnen worden alleen als aanwijzing opgegeven, zonder formele resultaatsverbintenis in hoofde van de verkoper en worden door de verkoper voor zoveel als mogelijk nagekomen. Vertragingen wettigen geenszins het afzeggen van de bestelling, het verbreken van de koop, een vermindering van de prijs of een eis tot schadeloosstelling van welke aard dan ook, tenzij anders vermeld in de specifiek opgesteld offerte.
– In geval van bedrijfsstoringen, stakingen, overmacht, toeval en/of overheidsmaatregelen, is de verkoper ontslagen van de verplichting tot levering en/of uitvoering. Bedrijfsstoringen omvatten tevens het in gebreke blijven van de leveranciers aan de verkoper, om welke reden dan ook. De verkoper heeft dan de keuze tussen verbreking van rechtswege van de overeenkomst zonder schadevergoeding, en anderzijds de verlenging van de termijnen van levering en/of uitvoering met een duur gelijk aan deze der onderbreking. De verbreking of verlenging van de termijn zal van de zijde van de verkoper kunnen betekend worden door een eenvoudig bericht per fax of brief.

6. De prijs aangeduid is deze geldend op de dag van het afsluiten van de bestelling. Mocht er tussen de datum van bestelling en de datum van levering een prijsverhoging optreden ingevolge een koerswijziging of een wijziging in eender welke belasting of taks op de koopwaar, zal deze door de verkoper steeds mogen doorgerekend worden, zonder het recht voor de koper om daarvoor de ontbinding te vragen. Een andere prijsverhoging, onafhankelijk van de wil van de verkoper, kan steeds worden doorgerekend, met het recht voor de koper om zo de verhoging meer dan 5% bedraagt, ten laatste op de leveringsdatum van de koop af te zien, mits betaling van een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 20% van de contractuele prijs.

7. Onmiddellijk na ontvangst van de zending dient de koper na te gaan of de geleverde hoeveelheid overeenkomt met de aangekochte hoeveelheid. Klachten over zichtbare gebreken of gebreken i.v.m. de conformiteit dienen, teneinde ontvankelijk te zijn, uiterlijk 3 dagen na ontvangst van de waar bij middel van een per post aangetekende brief aan de verkoper te worden meegedeeld. Het gebruik of de voortverkoop van de goederen doet de eventuele aansprakelijkheid van de verkoper teniet. Klachten i.v.m. verborgen gebreken zijn slechts ontvankelijk indien zij in een per post aangetekend en voldoende gemotiveerd schrijven ter kennis worden gebracht van de verkoper uiterlijk binnen de 3 maanden vanaf de leveringsdatum en zulks tevens binnen de 7 werkdagen na het vaststellen van het gebrek. De bewijslast van het tijdig karakter van de klacht rust op de koper. In geval van erkenning van verantwoordelijkheid staat het de verkoper vrij te kiezen tussen de vervanging, de herstelling of de opmaak van een kredietnota. In alle gevallen zal er rekening gehouden worden met de vetusteit van de goederen. De desbetreffende factuur zal slechts gecrediteerd worden zo de goederen binnen de 7 werkdagen na de leveringsdatum aan de verkoper werden terugbezorgd. Indien de goederen na dat tijdstip aan de verkoper worden terugbezorgd, zal deze laatste de keuze hebben tussen kosteloze vervanging van de bestelde goederen of het crediteren van de factuur op basis van de op dat moment gangbare marktwaarde van de goederen. In beide gevallen wordt elke vorm van recht op schadevergoeding lastens de verkoper uitdrukkelijk uitgesloten.

8. Ingeval van betwisting zijn de rechtbanken van het arrondissement Gent of het Vredegerecht van het Eerste Kanton te Gent bevoegd. Indien de verkoper zich door de houding en/of de nalatigheid van de koper genoodzaakt ziet over te gaan tot het gerechtelijk invorderen, zullen alle hieruit voortvloeiende kosten, met inbegrip van het ereloon en de kosten van advocaat van DRS VOF, ten laste van de koper worden verhaald. Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op onze contracten.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DATA REPAIR & SERVICES VOF

1. Sauf convention contraire écrite, la relation juridique entre les parties est régie par les présentes conditions générales de vente, dont le client déclare avoir pris connaissance et qui ont la prévalence sur les conditions générales d’achat du client. Aucune obligation conclue par nos agents et/ou représentants n’est valable si elle n’est pas approuvée par écrit par notre société. Nos conditions générales de vente annihilent et remplacent toutes les autres conditions de l’acheteur, sauf convention écrite contraire. Toute commande est définitive et irrévocable. Data Repair & Services se réserve le droit d’annuler les commandes si l’acheteur ne se tient pas aux conditions de payement conclues.

2.

a) Tous les prix indiqués le sont hors TVA, calculés pour matériel et emballage compris partant de nos magasins. Les frais d’envoi – avec un minimum de € 16,00 sont toujours facturés sauf mention contraire dans l’offre. La TVA est toujours à charge de l’acheteur.

b) Le matériel est contrôlé pour l’intégralité par DRS et son bon fonctionnement est également contrôlé dans la mesure du possible avant l’envoi final.

c) Il sera uniquement tenu compte d’une dispense des droits de douane, si cette modalité est prévue dans le bon de commande et dans la mesure où l’administration douanière l’accepte effectivement. Si souhaité, nous nous chargeons des formalités, cependant sans aucune garantie à notre charge.

3. Le transport et l’envoi des marchandises par quelconque moyen de transport, sera fait aux risques de l’acheteur, même lorsque ceux-ci ont lieu franco.

4. Toutes nos factures sont payables au comptant à l’adresse mentionnée sur la facture, sauf convention contraire entre les parties sur base d’une pièce contraignante ou une autre date d’échéance mentionnée sur la facture pour le payement de cette dernière.
a. Le non-payement – le cas échéant à la date d’échéance – d’une seule facture, rend le solde dû de cette facture ainsi que celui de toutes les autres factures, même non échues, exigible de plein droit.
b. Les chèques et lettre de change valent uniquement comme titre de payement après leur encaissement. Les frais éventuels qui y sont liés sont à charge de l’acheteur ou du donneur d’ordre. Le tirage et/ou l’acceptation des chèques, lettres de change et de tout autre titre de négoce ne tient pas lieu de novation et ne constitue pas une dérogation aux présentes conditions générales. Les frais nés lors de l’acceptation des lettres de change sont à charge de l’acheteur et/ou du donneur d’ordre.
c. En cas de non-payement et/ou de payement tardif, le vendeur se réserve le droit de cesser les livraisons ultérieures et en outre, de considérer la convention – dans son intégralité ou pour la parties devant encore être exécutée – comme résiliée de plein droit et sans mise en demeure.
d. En cas de payement par chèque insuffisamment provisionné par le client, Data Repair & Services se réserve d’imputer des frais d’administration de € 25,00 (TVA non incluse).
e. Les montants non payés à leur échéance donne le droit au vendeur à une indemnité conventionnelle forfaitaire au taux de 15% du montant facturé – en outre du montant de la facture – avec un minimum de € 125,00 à titre d’indemnisation pour le suivi administratif supplémentaire et la désorganisation qu’occasionne le non-payement ou le payement tardif. Le non-payement et/ou le payement tardif de la facture fait également courir de plein droit et sans mise en demeure préalable un intérêt moratoire au taux de 1% par mois à valoir sur le montant de la facture majoré de l’indemnité forfaitaire conventionnelle de 15% à partir de la date d’échéance et ce par chaque mois entamé.
f. Les marchandises restent la propriété de DRS jusqu’au payement intégral des factures.
g. Les plans et schémas d’appareils réalisés sur mesure ou de connexions restent la propriété de Data Repair & Services sauf mention contraire dans l’offre.
h. Pour les montants en-dessous de € 20,00, une indemnité de € 12,39 à titre de frais administratifs sera comptée, sauf mention contraire explicite dans l’offre.

5. Les frais de livraison sont indicatifs, sans obligation formelle de résultat dans le chef du vendeur et sont respectés par le vendeur dans la mesure du possible. Les retards n’autorisent en aucun cas l’annulation de la commande, la rupture de la convention d’achat, une diminution de prix ou une demande d’indemnisation de quelque nature que ce soit, sauf mention contraire spécifique dans l’offre rédigée.
– En cas de perturbations dans l’entreprise, de grève, de force majeure, de cas fortuit et/ou de mesures d’une quelconque autorité, le vendeur est déchargé de l’obligation de livraison et/ou de l’exécution de la convention. Constituent également des perturbations dans l’entreprise les défauts et retards de livraison dans le chef des fournisseurs au vendeur, pour quelque raison que ce soit. Le vendeur a, dans ce cas, le choix entre la rupture de plein droit de la convention sans indemnisation, la prolongation des délais de livraison et/ou l’exécution avec une durée égale à l’interruption. La rupture ou la prolongation des délais sera notifiée par le vendeur par un simple avis écrit – télécopie ou lettre.

6. Le prix indiqué est celui en vigueur le jour de la conclusion de la convention d’achat, plus précisément le jour où la commande est passée. Si entre la date de la commande et celle de la livraison, une augmentation de prix intervient suite à une variation des cours ou une modification quelconque d’un impôt et/ou d’une taxe quelconque sur la marchandise, celle-ci pourra toujours être imputée sans droit pour l’acheteur de demander la résiliation de la convention pour ce motif. Une autre augmentation de prix indépendante de la volonté du vendeur peut toujours être imputée, avec cependant le droit pour l’acheteur de renoncer à l’achat, si l’augmentation comporte plus de 5% et ce, au plus tard à la date de livraison, moyennant payement d’une indemnité forfaitaire de 20% à valoir sur le prix contracté.

7. Immédiatement après la réception de l’envoi, l’acheteur doit contrôler si la quantité livrée correspond à la quantité commandée et achetée. Les plaintes concernant des vices apparents ou en rapport avec la conformité doivent, pour être recevables, notifiés dans les trois jours après réception des marchandises par lettre recommandée adressée au vendeur. L’usage ou la revente de ces marchandises annihile la responsabilité éventuelle du vendeur. Les plaintes en rapport avec des vices cachés sont seulement recevables si elles sont portées à la connaissance du vendeur par une lettre recommandée suffisammennt motivée adressée au vendeur dans les trois mois à partir de la date de livraison et dans les septs jours après constat du vice. La charge de la preuve repose sur l’acheteur. En cas de reconnaissance de responsabilité, le vendeur est libre de choisir entre le remplacement, la réparation ou l’établissement d’une note de crédit. Dans tous les cas, il sera tenu compte de la vétusté des marchandises.

La facture concernant ces marchandises sera uniquement créditée moyennant le renvoi des marchandises dans les septs jours ouvrables après la date de livraison. Si les marchandises sont retournées au vendeur après ce délai, celui-ci aura le choix entre le remplacement sans frais ou le crédit de la facture sur base de la valeur du marché usuelle à ce moment des marchandises. Dans les deux cas, toute forme de droit à une indemnisation à charge du vendeur est explicitement exclue.

8. En cas de litige, les Tribunaux de l’arrondissement de Gent ou la Justice de Paix du premier canton de Gent est compétent. Si le vendeur se voit dans l’obligation de procéder à la récupération de sa créance par voie judiciaire, de par l’attitude et/ou la négligence de l’acheteur, les frais en découlant, en ce compris les frais d’honoraires de leur conseil, seront mis à charge de l’acheteur. Le droit belge est exclusivement applicable à nos conventions.